Τετάρτη , 20 Φεβρουάριος 2019

Αίγυπτος: 529 θανατικές καταδίκες!

Minya
Αιγύπτιοι αστυνομικοί φρουρούν το δικαστήριο της Minya (φωτ: guardian)

Δικαστήριο διέταξε την θανατική ποινή για 529 υποστηρικτές της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, στο μεγαλύτερο και πιο ντροπιαστικό «ρεκόρ» στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Η δί­κη-αστρα­πή, η απα­γό­ρευ­ση στους δι­κη­γό­ρους των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων να πά­ρουν το λόγο και η ίδια η πρω­το­φα­νής από­φα­ση έχει προ­κα­λέ­σει έντο­νες αντι­δρά­σεις του συν­δι­κά­του των δι­κη­γό­ρων, πο­λι­τι­κών προ­σω­πι­κο­τή­των, αν­θρω­πι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων που μι­λούν για ιστο­ρι­κό αί­σχος και ζη­τούν έφεση και ανα­τρο­πή της από­φα­σης (από τα δι­κα­στή­ρια ή από τον Μού­φτη που έχει τον τε­λευ­ταίο λόγο στις θα­να­τι­κές ποι­νές).

Ως μέτρο σύ­γκρι­σης: Από το 1992 ως το 2001 έχουν εκ­δο­θεί 94 θα­να­τι­κές ποι­νές, από το 2009 ως το 2012 εκ­δό­θη­καν 136, ενώ στην κο­ρύ­φω­ση της πιο σκλη­ρής κα­τα­σταλ­τι­κής εκ­στρα­τεί­ας που έχει ζήσει ποτέ η Αδελ­φό­τη­τα, επί Νάσερ, εκτε­λέ­στη­καν 10-15 μέλη της.
Η από­φα­ση είναι απο­κα­λυ­πτι­κή του χα­ρα­κτή­ρα και των προ­θέ­σε­ων του αι­μα­το­βαμ­μέ­νου αι­γυ­πτια­κού κα­θε­στώ­τος.

Ο Σίσι και οι υπο­στη­ρι­κτές του χρη­σι­μο­ποιούν τον «πό­λε­μο ενά­ντια στην τρο­μο­κρα­τία» και μια εθνι­κι­στι­κή, ισλα­μο­φο­βι­κή υστε­ρία για να εδραιώ­σουν την εξου­σία τους, να σπεί­ρουν το φόβο και να χτυ­πή­σουν όποιον αντι­πο­λι­τεύ­ε­ται το στρα­τιω­τι­κό κα­θε­στώς. Οι κα­τη­γο­ρί­ες που εκ­κρε­μούν εις βάρος στε­λε­χών της Μου­σουλ­μα­νι­κής Αδελ­φό­τη­τας είναι εν­δει­κτι­κές. Δεν έχουν καμία σχέση με τα εγκλή­μα­τα της δια­κυ­βέρ­νη­σης Μόρσι, αλλά ανα­συ­γκρο­τούν την «μου­μπα­ρα­κι­κή» ιδε­ο­λο­γία: Ο Μόρσι αντι­με­τω­πί­ζει το εν­δε­χό­με­νο θα­να­τι­κής ποι­νής για «απο­κά­λυ­ψη κρα­τι­κών μυ­στι­κών στο Ιράν» και «συ­νω­μο­σία με τη Χαμάς και τη Χεζ­μπο­λά». Αντί­στοι­χες κα­τη­γο­ρί­ες περί «ξένων πρα­κτό­ρων», «φι­λο­τρο­μο­κρα­τών» και «εθνο­προ­δο­τών» εξα­πο­λύ­ο­νται και σε αγω­νι­στές του Κι­νή­μα­τος 6ης Απρί­λη και της Αρι­στε­ράς.

Το πρό­βλη­μα βέ­βαια δεν είναι απλά η ανα­συ­γκρό­τη­ση της «μου­μπα­ρα­κι­κής» ιδε­ο­λο­γί­ας, αλλά η ανα­συ­γκρό­τη­ση –και ενί­σχυ­ση- της «μου­μπα­ρα­κι­κής» πρα­κτι­κής. Μετά τις συλ­λή­ψεις και τις προ­σα­γω­γές, τους νό­μους ενά­ντια στις δια­δη­λώ­σεις, την φί­μω­ση των ΜΜΕ, το κα­θε­στώς κλι­μα­κώ­νει κα­τα­κό­ρυ­φα το «μή­νυ­μά» του προς τους Αι­γύ­πτιους επα­να­στά­τες: Αν χρεια­στεί (και αν αφε­θεί ανε­νό­χλη­το) είναι πρό­θυ­μο να στή­σει κρε­μά­λες…

Rproject

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.